Extra stämma 30 december 2018

Hej alla medlemmar i Brf Dähliehuset!

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DÄHLIEHUSET ÅRE TORG 2018

 

Här kommer en kallelse till en extra föreningsstämma med anledning av ändringen i bostadsrättslagen angående

hur stadgarna måste vara utformade. Detta gäller punkterna kring hur och när man kallar till stämma.

Vi har i och med detta  gjort en utredning av alla paragrafer i stadgarna och blivit rekommenderade att ändra enligt det bifogade

dokumentet. Inga stora ändringar, men i alla fall. För att ändra stadgarna behöver man rösta på två stämmor för att det ska vara giltigt.

På grund av att detta inte gjordes på senaste års-stämman så har vi nu denna extra föreningsstämma som ett första tillfälle, så tar

vi upp punkten igen på vår ordinarie stämma i påsk. Då har vi röstat två gånger.

 

Bostadsrättsägarna i Bostadsrättsföreningen Dähliehuset Åre Torg kallas härmed till extra föreningsstämma

Tid: SÖNDAG den 30 December kl. 08:00

Plats: Spa-anläggningen, plan 3

 

Dagordning

 

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Rösta om ändringarna i stadgarna
  9. Stämman avslutas

 

Förslag till ändringar av stadgar

Mvh

 

Jonas Hellqvist

Ordf. Brf Dähliehuset

Mobile 0709-11 64 70

jonas@lesconil.se


Leave a Reply