Årsstämma 31 mars 2018

Bäste medlemmar!

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DÄHLIEHUSET ÅRE TORG 2017

Bostadsrättsägarna i Bostadsrättsföreningen Dähliehuset Åre Torg kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Tid: Lördag den 31 Mars 2018 kl. 08:30

Plats: Spa-anläggningen, plan 3

Tänk på att om ni önskar medverka via ombud eller fullmakt gäller enligt föreningens stadgar att ombud ska kunna uppvisa giltig fullmakt, inte äldre än 12 månader. Endast annan medlem, make, eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem utöver sin egen röst.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor,
 19. Stämmans avslutande.

 

Vänligen meddela ert medverkande på stämman till undertecknad

Väl mött/Styrelsen gm Jonas Hellqvist Ordf Dähliehuset Åre Torg

 


Leave a Reply