Årsstämma 20 april 2019

Bäste medlemmar!

 

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DÄHLIEHUSET ÅRE TORG 2018

Bostadsrättsägarna i Bostadsrättsföreningen Dähliehuset Åre Torg kallas härmed till ordinarie årsstämma samt informationsmöte. Vi tänkte att vi börjar med ett informationsmöte angående det pågående arbetet och utredningen av de takläckage föreningen drabbades av i slutet av förra säsongen. När vi känner oss klara med det startar vi årets stämma.

Tid: Lördag den 20 April kl. 07:45

Plats: Spa-anläggningen, plan 3

Tänk på att om ni önskar medverka via ombud eller fullmakt gäller enligt föreningens stadgar att ombud ska kunna uppvisa giltig fullmakt, inte äldre än 12 månader. Endast annan medlem, make, eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem utöver sin egen röst.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor,
 19. Röstning nr 2 gällande ändring av våra stadgar för att tillmötesgå nya bostadsrättslagen.
 20. Stämmans avslutande.

 

Vänligen meddela ert medverkande på stämman till undertecknad

Väl mött/Styrelsen gm Jonas Hellqvist Ordf Dähliehuset Åre Torg

 

Extra stämma 30 december 2018

Hej alla medlemmar i Brf Dähliehuset!

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DÄHLIEHUSET ÅRE TORG 2018

 

Här kommer en kallelse till en extra föreningsstämma med anledning av ändringen i bostadsrättslagen angående

hur stadgarna måste vara utformade. Detta gäller punkterna kring hur och när man kallar till stämma.

Vi har i och med detta  gjort en utredning av alla paragrafer i stadgarna och blivit rekommenderade att ändra enligt det bifogade

dokumentet. Inga stora ändringar, men i alla fall. För att ändra stadgarna behöver man rösta på två stämmor för att det ska vara giltigt.

På grund av att detta inte gjordes på senaste års-stämman så har vi nu denna extra föreningsstämma som ett första tillfälle, så tar

vi upp punkten igen på vår ordinarie stämma i påsk. Då har vi röstat två gånger.

 

Bostadsrättsägarna i Bostadsrättsföreningen Dähliehuset Åre Torg kallas härmed till extra föreningsstämma

Tid: SÖNDAG den 30 December kl. 08:00

Plats: Spa-anläggningen, plan 3

 

Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Rösta om ändringarna i stadgarna
 9. Stämman avslutas

 

Förslag till ändringar av stadgar

Mvh

 

Jonas Hellqvist

Ordf. Brf Dähliehuset

Mobile 0709-11 64 70

jonas@lesconil.se

Årsstämma 31 mars 2018

Bäste medlemmar!

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DÄHLIEHUSET ÅRE TORG 2017

Bostadsrättsägarna i Bostadsrättsföreningen Dähliehuset Åre Torg kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Tid: Lördag den 31 Mars 2018 kl. 08:30

Plats: Spa-anläggningen, plan 3

Tänk på att om ni önskar medverka via ombud eller fullmakt gäller enligt föreningens stadgar att ombud ska kunna uppvisa giltig fullmakt, inte äldre än 12 månader. Endast annan medlem, make, eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem utöver sin egen röst.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor,
 19. Stämmans avslutande.

 

Vänligen meddela ert medverkande på stämman till undertecknad

Väl mött/Styrelsen gm Jonas Hellqvist Ordf Dähliehuset Åre Torg